Geri Dönüş Yolu: eğitim öğretim ile ilgili belgeler > konu anlatımlı dersler

VATANDAŞLIK, ANAYASA VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIMLAR

"Vatandaşlık, Anayasa Ve İnsan Hakları Dersi"ni Daha İyi Anlamanıza Ve Kavramanıza
Yardımcı Olacağını Düşündüğümüz Kısa Ve Öz
...Konu Anlatımlar...

A. TÜRK ANAYASALARI - ANAYASALARIMIZ
Osmanlı İmparatorluğu Ve Anayasal Gelişmeler
1876 Anayasası, 1876 Anayasası’nın Özellikleri (Kanuni Esasi)
1909 Anayasası, 1909 Anayasası’nın Özellikleri
1921 Anayasası, 1921 Anayasası’nın Özellikleri (Teşkilatı Esasiye)
1921 Anayasası’ndaki 1923 Değişiklikleri
1924 Anayasası, 1924 Anayasası’nın Özellikleri
1961 Anayasası, 1961 Anayasası’nın Özellikleri
1924 Anayasası İle 1961 Anayasası’nın Karşılaştırılması
1982 Anayasası, 1982 Anayasası’nın Özellikleri, MGK’nın Özellikleri
1961 Anayasası İle 1982 Anayasası’nın Karşılaştırılması
1924, 1961, 1982 Anayasalarının Ortak Özellikleri

B. TÜRKİYE CUMHURİYETİ (TC) 82 ANAYASASI’NA GÖRE
1982 Anayasasındaki Değiştirilemeyecek Hükümler
Anayasa, Anayasanın Üstünlüğü Kuralı
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu, Anayasa Mahkemesinin Özellikleri
Anayasanın Değiştirilme Şartları, Anayasa Nasıl Değiştirilebilir
Araseçim, Ara Seçimin Özellikleri
Askeri Yargı, Askeri Yargının Özellikleri
Askeri Yargıtay, Askeri Yargıtay’ın Görevleri, Özellikleri
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Özellikleri, Görevleri
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun Özellikleri
Başkanlık Divanı, Başkanlık Divanı’nın Özellikleri
Başkomutanlık Ve Genelkurmay Başkanlığı’nın Özellikleri
Belediye, Belediyenin Görevleri, Özellikleri
Belediye Yönetimi, Belediye Yönetiminin Organları, Görevleri
Bütçenin Hazırlanması, Bütçenin Uygulanması
Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları
Cumhurbaşkanlığı Seçimi Nasıl Yapılır
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nın Özellikleri
Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme Hakkı
Cumhurbaşkanının Görevleri, Yetkileri
Cumhurbaşkanının Sorumluluk Hali, Sorumsuzluk Hali
Çoğulcu Demokrasi, Çoğulcu Demokrasinin Uygulandığı Yönetim Biçimleri, Rejimler
Danıştay, Danıştay’ın Görevleri, Özellikleri
Dayanışma, Dayanışmanın Önemi
Demokrasi, Demokrasinin Özellikleri
Demokrasi, Demokrasi Çeşitleri
Demokraside Egemenliğin Kullanılması
Demokrasinin 4 Temel Şartı
Devlet, Devletin Özellikleri
Devlet Biçimleri, Devlet Çeşitleri, Devletin Özellikleri
Devlet Denetleme Teşkilatı, Özellikleri, Görevleri
Devletin Koruması Gereken Kişiler
Devletin Merkezden Yönetilmesi İlkesi
Devletin Varlık Koşulları, Devleti Oluşturan Elemanlar
Disiplin Cezası Verilmesi (Görev Ve Sorumluluklar İle İlgili)
Egemenlik, Egemenliğin Kullanılması, Özellikleri, Çeşitleri
Ekonomik Haklar, Ekonomik Hakların Özellikleri
Hak, Hak Çeşitleri, Özellikleri
Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu, Görevleri, Özellikleri
Hakimlik, Savcılık Mesleği, Özellikleri, Şartları, Teminatı
Haklar, Ekonomik Haklar, Özellikleri
Haklar, Siyasal Haklar, Özellikleri
Haklar, Sosyal Haklar, Özellikleri
Hukuk, Hukuk Çeşitleri, Özellikleri
Hukuk Devletinin Özellikleri, Sosyal Hukuk Devleti
İdarenin Esasları, İdari İşler, İdari İşlerin Özellikleri
İl Özel İdaresi, İl Özel İdaresinin Organları
İl Yönetimi, İl Yönetiminin Özellikleri, Birimleri
İlde Valiye Bağlı Olan Birimler
Kamu Hukuku, Kamu Hukukunun Çeşitleri, Özellikleri
Kamu Kurum Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Özellikleri
Kanunsuz Emir Ve Özellikleri
Kesin Hesap, Kesin Hesabın Özellikleri Nelerdir?
Kişinin Hakları, Görevleri, Ödevleri
Köy Yönetimi, Köy Yönetiminin Görevleri, Özellikleri
Mahkemelerin Bağımsız Olması, Bağımsız Mahkemeler
Merkezi Yönetim, Merkezi Yönetimin Özellikleri
MGK, MGK’nın Özellikleri, Yetkileri, Görevleri
Milletvekili Seçilme Şartları, Yeterlilikleri
Milletvekillerinin Dokunulmazlığı
Milletvekillerinin Görev Alamayacakları Durumlar
Milletvekillerinin Söz Hürriyeti
Milletvekilliğini Sona Erdiren Durumlar
Milletvekilliliğinin Düşmesi
Milletvekillerinin Ödenekleri, Milletvekili Yollukları
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) , Milli Güvenlik Kurulunun Özellikleri
Olağanüstü Haller, Olağanüstü Hallerin Özellikleri, Çeşitleri
Oy Kullanamayacak Kişiler
Özel Hayatın Gizliliği, Özellikleri
Özel Hukuk, Özel Hukukun Çeşitleri, Özellikleri
Özgürlük, Özgürlüğün Kullanılması, Özellikleri, Çeşitleri
Sayıştay, Sayıştayın Görevleri, Özellikleri
Savaş Hali, Savaş Halinin Özellikleri
Seçim, Seçimler, Seçimlerin Özellikleri
Seçim, Seçimler, Seçimler Nasıl Yapılır
Seçimlerde Geçici Bakanlar Kurulu Kurulmasının Şartları
Sıkıyönetim, Seferberlik, Savaş Hali, Özellikleri, Şartları
Siyasi Haklar, Siyasi Ödevler, Siyasi Görevler
Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar
Siyasi Partiye Üyelik, Siyasi Partiye Üye Olmanın Şartları
Sıyası Partiye Üye Olamayacak Kişiler
Sosyal Güvenlik Bakımından Devlet Tarafından Korunması Gereken Kişiler
Sosyal Haklar, Sosyal Hakların Özellikleri
TBMM Genel
TBMM’nin Görevleri
TBMM Seçimlerinin Cumhurbaşkanınca Yenilenmesinin Şartları
TBMM’de Toplantı Sayısı, Karar Yeter Sayısı
TBMM’de Bilgi Edinme Ve Denetleme Yolları
TBMM’nin Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi
TBMM’nin Kanun Teklifi, Kanun Yapma Yetkisi, TBMM’de Kanunların Görüşülmesi
TBMM’nin Kanun Niteliğindeki Görevleri
TBMM’nin Meclis Kararları Niteliğindeki Görevleri
TBMM’nin Milletlerarası Anlaşmaları Uygun Bulma Yetkisi
TBMM’nin Savaş Hali İlanına, Silahlı Kuvvetlerin Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi
TBMM’nin Toplanması Ve Tatil Yapması
TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özellikleri
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Kuvvetler Ayrımı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Genel Esasları
Tüzük, Tüzükler, Tüzüklerin Özellikleri
Uyuşmazlık Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesinin Görevleri, Özellikleri
Vatandaş Olmanın Şartları, Sorumlulukları, Gerekleri, Koşulları
Vatandaşlık (Sosyal Haklar, Ekonomik Haklar, Siyasal Haklar) Hakları
Yargıtay, Yargıtay’ın Görevleri, Özellikleri
Yasama Sorumsuzluğu, Yasama Dokunulmazlığı
Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimlerin Özellikleri, Çeşitleri
Yönetmelikler, Yönetmeliklerin Özellikleri
Yüksek Mahkemeler, Yüksek Mahkemelerin Özellikleri
Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurumlarının Özellikleri

C. İNSAN HAKLARI VE ÖZELLİKLERİ
1. İnsan Haklarını Korumanın Önemi
İnsan Hakları, İnsan Hakları Nedir, Özellikleri
İnsan Haklarını Korumanın Sonuçları
İnsan Haklarının Korunmaması Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar
2. İnsan Haklarının Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Korunması
İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması
İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
3. İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar
İnsan Haklarının Korunmasını Engelleyen Etkenler
İnsan Haklarının Korumasında Eğitiminin Rolü

D. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE ÖZELLİKLERİ
Avrupa Birliği (AB) , Avrupa Birliğinin Özellikleri, Organları, Finansman Kuruluşları
Dünya Bankası, Dünya Bankasının Özellikleri
IMF (Uluslar Arası Para Fonu) , IMF’nin Özellikleri
NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü), NATO’nun Özellikleri, NATO’ya Üye Ülkeler
Hem AB Hem De NATO Üyesi Ülkeler
Türkiye'nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar
Türkiye'nin Kurucu Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar
Uluslararası İlişkiler, Türkiye İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
Uluslararası Kısaltmalar Ve Anlamları

E. MİLLİ GÜVENLİK VE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI
Anarşi - Terör Nedir, Anarşinin Ve Terörün Yayılma Nedenleri
Askeri Güç (TSK), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özellikleri
Güncel Tehditler, Güncel Tehditlerin Hedefleri
Milli Güç, Milli Güç Nelerden Oluşur?
Milli Güvenlik, Milli Güvenliğin Özellikleri
Milli Güvenliği Belirleyen Organlar
Milli Hedef Nedir?
Terörle Mücadelede Kişilere Düşen Görevler, Terörle Nasıl Mücadele Edilir?
Türkiye’ye Yönelik İç Tehditler, Dış Tehditler

Kaynak: Biraz bizden, biraz sizden, biraz kitaplardan, biraz internetten derlenerek hazırlanmıştır...


"KONU ANLATIMLI DERSLER " SAYFASINA GERİ DÖNMEK İÇİN
>>>TIKLAYIN
<<<

"
VATANDAŞLIK, ANAYASA VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN
<<<

"VATANDAŞLIK, ANAYASA VE İNSAN HAKLARI DERSİ İLE İLGİLİ YAZILI SORULARI "
SAYFASINI GÖRMEK İSTERSENİZ
>>>TIKLAYIN<<<
 

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA AŞAĞIDAKİ "Yorum Yaz" kısmına ekleyebilirsiniz.

Yorumlar (25)

.

metin: bilginin zekati bildigini baskalariyla paylasmaktir diyor efendimiz (s.a.v.) emeginize yüreginize saglik
txtisim:
erhan.

metin: çok güzel hazirlanmis elline sagliklar olsun böyle devamini et basarilar dileriz ...
txtisim:
emavis.

>Yazan: hane
>Yorum:
test sorulari çok güzel hazirlanmis .

>Yazan: galatasarayli
>Yorum:
aradigim her seyi bulamadim ama site süper olmus çok TSK.

>Yazan: sanem yılmaz
>Yorum:
yaa bizim hoca tek soru soracak klasik ne yapcam bilemedim.

>Yazan: zengin
>Yorum:
emek harcayan bütün arkadaşlara tesekkürler.

>Yazan: FİLOZOF
>Yorum:
ÇOK MEMNUN KALDIK. ELLERİNİZE SAĞLIK,ÇOK GÜZEL OLMUŞ.

>Yazan: YUNUS ZEYDAN
>Yorum:
ALLAH RAZI OLSUN KURBANIM SİZLERİ ÇOK SEVIYUM.

>Yazan: wuhhuuuu:))
>Yorum:
hoş olmuş emeğinize sağlık çok faydası oldu.

>Yazan: BURAK
>Yorum:
ALLAH RAZI OLSUN SİZDEN ÇOK TSK EDERİM ÇOK İŞİME YARADI....

>Yazan: TaNeR ANDIRIN
>Yorum:
ellerin bize sağlık tam benim aradığım konular hepsi bi arada olmuş harikasinizzzzzzzzzzzzzzz emeğinize salik.

>Yazan: vatandaş
>Yorum:
hakikaten çok ayrıntılı ve çok güzel anlatılmış... elinize sağlık arkadsim sagolasin.

>Yazan: deniz
>Yorum:
gerçekten harika bi site çok faydalanıyorum..ve buna karşılık teşekkür etmeyi bir borç bildim...emeği geçenlerin eline sağlık....çok teşekkürler......

>Yazan: CTA
>Yorum:
Mükemmel elinize sağlık başarılarınızın devamını dilerim....

>Yazan: başkan
>Yorum:
bu bilgileri bizlerle paylasan ve emek harcayanlara sonsuz teşekkürler .sagolun.

>Yazan: isimsiz
>Yorum:
tüm yorumlara aynen katılıyorum emeği geçenlere sonsuz teşekkürler...f.

>Yazan: hercai
>Yorum:
ben de bu bilgileri hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum çok lazımdı isime yaricak yani :D.

>Yazan: isimsiz
>Yorum:
hazırlayan arkadasın emeğine sağlık.

>Yazan: hatasız kul olmaz
>Yorum:
güzellll herkese teşekkür ederimmmmmmmmmm.

>Yazan: Ömer
>Yorum:
anayasalarda halkın özel haklarına karşı yasaklar varsa kaldırılması taraftarıyım.

>Yazan: SLM
>Yorum:
ÇOK GÜZEL ELLERİNİZE SAĞLIK.

>Yazan: elif
>Yorum:
çok güzel bilgiler hazırlayanlara çok tsk ederim.

>Yazan: didem
>Yorum:
gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkürler çok faydalı bi site olmuş anlatımda çok yalın.

>Yazan: Bir gölge oyunuymuş yasamak...!!!
>Yorum:
çok güzel emeği geçen herkesin ellerine sağlık...

>Yazan: Galatasaraylı
>Yorum:
Çok güzel olmuş çünkü bu konular çok önemli her vatandaşın bilmesi gereken şeyler yapanların eline sağlık...bu siteden yararlanmayı herkese tavsiye ederim.

>>>YORUM YAZ<<<
Not: Yorum Yaz Bölümünden Yazılar Da Gönderebilirsiniz. Yazıyı belgenizden kopyalayıp
aşağıdaki
Yorumunuz Kutucuğu'na yapıştırmanız yeterli...

 Adınız:
 Yorumunuz :


Yorumunuzda Silmek istediğiniz kelime veya cümle varsa kelimeyi fare ile seçin
ve
delete tuşuna basın...

 


Eklediğiniz yorumlar/yazılar onaylandıktan sonra siteye eklenecektir.

 E Mail
(Zorunlu Değil):


OOO! BU YAZILAR DA ÇOK BEĞENİLMİŞ BİR GÖZ AT!!!


 
 


<<<TELİF HAKKI KONUSU (ALTTAKİ KAYAN YAZI) LÜTFEN OKUYUNUZ !.>>>

...Degerli Ziyaretçilerimiz... Sitemizde sizler için hazirladigimiz binlerce yazi bulunmaktadir... Hassas davranmamiza karsin gözümüzden kaçan bazi yazilar telif hakkiyla korunuyor olabilir... Telif Hakkiyla korunan yazilarla karsilasirsaniz (KAYNAK GÖSTERMENIZ SARTIYLA) yazilarin altindaki YORUM YAZ kismina bildirmenizi rica ederiz... Bu tür yazilar derhal siteden kaldirilacaktir... Saygilarimizla ... Bilgiyelpazesi Ekibi...

Eğitim Öğretim Tüm Konular
Tiyatro Oyunları, Skeçler, Piyesler
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Kitap Özetleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Konu Anlatımlı Dersler
İlahiler, İlahi Sözleri
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Soru Bankası, Test Soruları
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi
Atasözleri ve Özellikleri
Belirli Gün ve Haftalar Tüm Belgeler
Coğrafya Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Yazılılar, Testler
Çeşitli Yazılar, Oradan Buradan
Çocuk Eğitimi
Çocuk Oyunları, Oyunlar
Çocuk Şarkıları - Şarkı Sözleri
Dede Korkut Hikayeleri, Özetleri, Özellikleri
Destan, Destanlarımız Ve Özellikleri
Dil İle Kültür Arasındaki İlişki, Dil Nedir, Kültür Nedir
Edebiyat Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Eğitim Bilimleri Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Enler Bölüm Bölüm
Fen ve Teknoloji Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi Dersi Konu Anlatımlar, Testler
Güzel Sözlerden Seçmeler, Özdeyişler, Vecizeler
Hazır Cevaplar
Hikayelerden Seçmeler
İllerimiz Ve İlçelerimiz Özellikleri Türkiye Tanıtımı
İlginç Ve Eğlenceli Bilgiler
İlkler Bölüm Bölüm
İngilizce Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
İsimler Ve Anlamları
Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü Örnekleri
Kitap Özetleri
Konu Anlatımlı Dersler
Maniler, Manilerimiz
Masallardan Seçmeler
Matematik Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Meslek Tanıtımları, Meslek Seçimi, Özellikleri
Mesnevi'den Hikayeler
Muhasebe Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
Ninni Ninni Ninniler, Ninnilerden Seçmeler
Pratik Bilgiler
Rehberlik Köşesi Belgeler, Araştırmalar, Yazılar
Roman Özetleri
Sayışmaca - Sayışmacalar, Sayışmacalardan Seçmeler
Sizin Gönderdikleriniz
Soru Bankası, Test Soruları
Sözlük Türkçe - İngilizce - Almanca
Şiir Koleksiyonu - Seçme Güzel Şiirler
Tarih Dersi Konu Anlatımlar - Test - Yazılı Soruları
TC İnkılap Tarihi Dersi Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Tekerleme - Tekerlemeler, Tekerlemelerden Seçmeler
Tiyatro Oyunları, Skeçler , Piyesler
Türkçe Dersi Konu Anlatımlar - Test Soruları
Türküler, Türkü Sözleri, Türkülerimiz
Uluslararası İlişkiler Ve Politika Konu Anlatımlar
Vatandaşlık, Anayasa, İnsan Hakları Konu Anlatımlar - Testler - Yazılılar
Yazarların, Şairlerin Hayatı, Eserleri / Kitapları, Edebi Kişilikleri
Yazılı Soruları - Yazılı Arşivi 
Devamını Göster >>>

EĞİTİM ÖĞRETİM

egitim-ögretim

KONU ANLATIMLI DERS

YAZILI SORULARI

SORU BANKALARI

Soru Bankası Test Soruları

REHBERLİK KÖŞESİ

EĞLENELİM GÜLELİM

BİLGİSAYAR OYUNLAR

YEMEK TARİFLERİ

Yemek Tarifleri Beslenme Ve Mutfak

DİNİM İSLAMİYET

SAĞLIKLI YAŞAM

ROMAN HİKAYE ŞİİR